Groothandel / wholesale / distribution

English below*

Zèvy groothandel in luxe wasparfum & air care producten

Zèvy, scents for life! Waar parfum verder gaat dan een prikkeling in de reukzintuig. Het ontlokt emoties in je hersenen via een technologie ontwikkeld op de Zwitserse universiteit. Wij richten ons op premium en duurzame home & aircare producten. Geproduceerd in Europa en Zwitserland. Samengesteld door het grootste parfumhuis ter wereld. Alle geuren van Zèvy zijn dan ook samengesteld door parfumeurs bekend van de meest legendarische geuren.
Groei..
Zèvy is opgericht in 2022 en daarmee nog een jong merk waar je nu bij wilt zijn als inkoper die kansen ziet. Het eerste assortiment bestaat uit luxe, eau de parfum wasparfums en wordt eind 2023 / begin 2024 uitgebreid met geurkaarsen en geurstokjes. Zo zal het assortiment steeds verder worden ontwikkeld.

Geur is namelijk onze meest primitieve zintuig en het eerste wat we opmerken als we ergens binnenkomen. Dit is zelfs te beïnvloeden met een unieke technologie die we tijdens een persoonlijk gesprek kunnen toelichten. Kleding, handdoeken, badjassen en gordijnen met een heerlijk ontspannen geur, beddengoed waardoor je meteen door een mediterrane bloemenzee wordt meegenomen naar dromenland. Dat is toch fantastisch? Een absolute premium waardetoevoeging voor zowel consumenten als dienstverleners in het midden tot hoog segment.

Waarom Zèvy inkopen

Zèvy, scents for life. Een jong, Nederlands familiebedrijf met een focus op duurzaamheid & technologie. Want geur is veel meer dan een parfum.

Zèvy werkt samen met vooraanstaande bedrijven op het gebied van ontwikkeling en technologie om zo het beste en meest verantwoorde product te kunnen produceren. Zo gebruiken we in alle geuren upcycling ingrediënten, biologische afbreekbare samenstellingen en unieke technologieën. Het assortiment wasparfum bestaat bijvoorbeeld uit Emotivez technologie (waarover je hieronder meer kunt lezen) en eau de parfum. De wasparfum is hierdoor zeer geconcentreerd. De geuren blijven weken in je wasgoed hangen, terwijl je er maar een paar milliliter van nodig hebt. 

Een duurzaam, zeer kwalitatief product welke de traditionele wasverzachter vervangt. De wasparfum is verder vegan, microplastic-vrij, bevat upcycled ingrediënten, en is geproduceerd door een CDP triple A (water, klimaat en bos) gecertificeerd bedrijf. Er wordt hier gebruik gemaakt van 100% hernieuwbare elektriciteit.

Tipje van de sluier:
De geurkaarsen zijn gemaakt van plantaardige wax en bevatten een katoenenlontje. Net als de geurstokjes zijn ook de geurkaarsen verpakt in stijlvolle verpakking met een chique concentratie. Aanwezig, maar toch subtiel.

 

POS 

.

Als retailer weet je vaak het beste wat er voor nodig is om een product succesvol te adviseren en verkopen. Wij staan dan ook voor alle suggesties open en willen het tot een groot succes maken binnen jouw onderneming! Daarnaast hebben we altijd een aantal standaard zaken op voorraad zoals displays, flyers etc. 

Geuren & emoties

Wist je dat we dagelijks 80% van onze beslissingen baseren op onze emoties? En aangezien onze emoties niet altijd opperbest zijn, is het voor veel mensen zeer welkom om deze emoties te beïnvloeden. Daarmee zit je lekkerder in je vel en kun je betere beslissingen maken. De reden dat geur en emoties zo’n krachtige link hebben, is omdat het olfactorische systeem (reukzintuig) diepgeworteld zit in ons limbisch systeem. Het limbisch systeem is verantwoordelijk voor o.a. genot, motivatie, geluk en het emotioneel geheugen. Met functionele magnetische resonantie-methodologie (fMRI-scan) is de reactie van het menselijk brein op een reeks geuren getest en beoordeeld. Van euforie tot ontspanning, van zelfvertrouwen tot sereniteit.
Emotionele toestanden die worden opgewekt door Emotivez technologie zijn getest en vervolgens gevalideerd, waarbij wetenschappelijk bewijs is verkregen van de stemming verbeterende effectiviteit.
Na jarenlange ontwikkeling op een befaamde Zwitserse universiteit kunnen we dan ook eindelijk een unieke technologie gaan toevoegen aan onze producten. De Emotivez technologie lokt gevoelens van ontspanning, kalmte en rust uit. Wetenschappelijk bewezen gedurende een 25 jarige studie.

Contact: 

Tel: +31 6812 73 211

E-mail: Sales@zevy.nl

ENGLISH:

Zèvy wholesale / distribution in premium laundry perfume & air care products

Zèvy, scents for life!

Where perfume goes beyond stimulating the sense of smell. It elicits emotions in your brain through a technology developed at the Swiss university. We focus on premium and sustainable home & aircare products, produced in Europe and Switzerland. Created by the world's largest perfume house, all Zèvy fragrances are composed by perfumers known for the most legendary scents.

Growth...

Founded in 2022, Zèvy is a young brand that you want to be a part of as an opportunist buyer. The initial range includes luxury eau de parfum laundry perfumes, with the addition of scented candles and diffusers scheduled for late 2023/early 2024. The product range will continue to evolve over time.

Scent is our most primitive sense and the first thing we notice when entering a space. This can be influenced by a unique technology that we can explain in a personal conversation. Imagine clothing, towels, bathrobes, and curtains with a delightful, relaxing fragrance, or bedding that transports you to a Mediterranean flower paradise as soon as you lay down. Isn't that fantastic? An absolute premium value addition for both consumers and service providers in the middle to high segments.

Why Zèvy?

Zèvy, scents for life.

A young Dutch family owned business with a focus on sustainability and technology. Because scent is much more than just perfume.

Zèvy collaborates with leading companies in the field of development and technology to produce the best and most responsible products. In all fragrances, we use upcycled ingredients, biodegradable compositions, and unique technologies. The laundry perfume range, for example, includes Emotivez technology (which you can read more about below) and eau de parfum. As a result, the laundry perfume is highly concentrated. The scents linger for weeks in your laundry, while only a few milliliters are needed.

A sustainable, high-quality product that replaces traditional fabric softeners. The laundry perfume is vegan, microplastic-free, contains upcycled ingredients, and is produced by a CDP triple A (water, climate, and forest) certified company. The production facility uses 100% renewable electricity.

A sneak peek:

The scented candles are crafted from plant-based wax and feature a cotton wick. Similar to the fragrance diffusers, the scented candles are packaged in stylish containers with an elegant design. Present, yet subtly sophisticated.

 

 

Promotion

As a retailer, you often know best what it takes to successfully recommend and sell a product. We are open to all suggestions and are committed to making it a great success within your business! Additionally, we always have a set of standard items in stock, such as displays, flyers, etc.

 

Scents & Emotions

Did you know that we base 80% of our daily decisions on emotions? And since our emotions are not always at their best, many people find it very welcoming to influence these emotions. This helps you feel more at ease and make better decisions. The reason scent and emotions have such a powerful link is because the olfactory system (sense of smell) is deeply rooted in our limbic system. The limbic system is responsible for pleasure, motivation, happiness, and emotional memory. Using functional magnetic resonance methodology (fMRI scan), the human brain's response to a range of scents has been tested and evaluated. From euphoria to relaxation, from self-confidence to serenity.

Emotional states induced by Emotivez technology have been tested and subsequently validated, obtaining scientific evidence of its mood-enhancing effectiveness. After years of development at a renowned Swiss university, we can finally introduce a unique technology to our products. The Emotivez technology elicits feelings of relaxation, calmness, and tranquility. Scientifically proven through a 25-year study.

Are you ready to boost your business and work with us? Lets chat! 

E-mail: sales@zevy.nl

Tel: +31 6812 73 211